Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin ja kannanottoihin.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Liha-alaan liittyvä lainsäädäntö

Naudan korvamerkki
Kuva: Atria

Suomalaisessa lihantuotannossa noudatetaan tiukkaa kansallista lainsäädäntöä. Täältä löydät koottuna linkkejä liha-alaan liittyviin Suomen lakeihin, asetuksiin ja säädöksiin. Lainsäädäntö on jaoteltu teemoittain.

Eläinten hyvinvointi ja jäljitettävyys:

Eläinsuojelulaki (247/1996)

Eläinsuojeluasetus (7.6.1996/396)

Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 629/2012

Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010

Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta 375/2011

Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta 673/2010

Laki eläintenpitokieltorekisteristä 21/2011

Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä (1391/2006)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä (1391/2006)

Laki eläinjalostustoiminnasta (319/2014)

Eläinsuojelulainsäädäntö Eviran kokoamana:

Eviran ”Nauta –eläinlainsäädäntöä koottuna” (2014)

Eviran ”Kana –eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna” (2014)

Eviran ”Sika –eläinlainsäädäntöä koottuna” (2014)

Eläintaudit:

Eläintautilaki (441/2013)

Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990)

Laki eläinten lääkitsemisestä (16.5.2014/387)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta 1010/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä (1374/2004)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (238/2009)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 1320/2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 1024/2013

Elintarvikkeet ja elintarvikehygienia:

Elintarvikelaki (23/ 2006)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä 1203/2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 1369/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 1368/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta 1470/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (1084/2004)

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348

Ympäristö ja viljely:

Ympäristönsuojelulaki 86/2000

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 4.9.2014/713

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000

Rehulaki 86/2008

Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista 1360/2014